جلسه کادر اجرایی دبیرستان سلام صدر

جلسه کادر اجرایی دبیرستان سلام صدر در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه، به مرور باورهای تعلیم و تربیتی دبیرستان سلام صدر، پرداخته شد.