نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو یک روزه بچه های پایه نهم

آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران