ابراهیم شفیعی جشن تشرف

جشن تشرف پایه هشتم ۱۳۹۹

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان سلام صدر

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان

اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم 1400 - 1399

اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

سال تحصیلی جدید

افتتاحیه سال تحصیلی جدید

پایگاه تابستانی 1399

پایگاه تابستانی ۱۳۹۹

نشست صمیمانه سلام صدر و سلام دیباجی

نشست صمیمانه سلام صدر و سلام دیباجی

جلسه کادر اجرایی دبیرستان سلام صدر

جلسه کادر اجرایی دبیرستان سلام صدر

جلسه معارفه مسئول پایه جدید

جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم