جلسه هییت دولت و مجلس سرزمین دانش آموزی 

در همان روزهای ابتدای سال تحصیلی سرزمین دانش آموزی در سلام صدر هم کار خودش رو شروع کرد.

رییس جمهور و هییت دولت با رای که از مجلس گرفتن کار خودشون در سرزمین دانش آموزی رو شروع کردند.