اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

در تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۷، اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان سلام صدر در سال تحصیلی جدید ( ۹۸-۹۷ ) برگزار شد.