افتخارآفرینی سلام صدریها در سلام کاپ

هفتمین دوره مسابقات ملی سلام کاپ ، همچون سال گذشته ، امسال نیز در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد ؛
این مسابقات که هر ساله بین مدارس برتر ایران برگزار میشود ، زمینه خوبی است برای شکوفایی استعدادهای پژوهشی دانش آموزان ایران زمین .
در این بین ، سلام صدریها با حضور پُررنگ و پُرانرژی خود توانستند خوش بدرخشند و صاحب ۵ مقام اول ، ۶ مقام دوم و ۳ مقام سوم شوند که به شرح زیر است :
– مقام اول : ادبیات ، کواسپیس ، هاورکرفت ، راکت آبی ، سازه هدفمند ماکارونی
– مقام دوم : علوم انسانی ، سازه فشاری ماکارونی ، سازه راندمانی ماکارونی ، ربات جنگجو ، گلایدر ، کواسپیس ، هاورکرفت
– مقام سوم : سازه هدفمند ماکارونی ، هاورکرفت ، راکت آبی