با توجه به شیوع ویروس کرونا،

مسابقات ورزشی در این سال برگزار نگردید.